Čelični rezervoari

Vertikalni čelični rezervoar


Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata, a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti.
Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli, a usklađene su sa J US.M. 23. 030.
Rezervoare izrađujemo od čeličnog lima C.0361 zavarivanjem.

Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora, a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu.

Penjalice, ograde i druga oprema, neophodna u eksploataciji, ugovaraju se posebno. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom, a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti, vodom pod pritiskom od 2 bar.

Primer za porudžbinu: VCR - 10 - priključci za grejalicu 500/600
VCR - vertikalni čelični rezervoar
10 - zapremina rezervoara u m3
500 - prečnik prvog priključka za grejalicu
600 - prečnik drugog priključka za grejalicu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervoar sa grejačima


Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje, mazuta, bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača, a nisu pod pritiskom većim od 0,5 bar.

Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika, izrađen od čeličnog lima C.0361, zavarivanjem. Dimenzije i oblik su usklađeni sa JUS M.Z3.010. Na rezervoaru se izvode dva otvora. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci, a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom, vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni, stedni i elektro grejači). Grejači su izrađeni od bešavnih cevi (C.1212) i demontažnog su tipa. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje, a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo kondor trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.14000 V. Rezervoare postavljene iznad zemlje, zasticujemo staklenom vunom i A1 limom.

Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante:
- ukopani (U), JUS.M.23.010
- poluukopani (PU), JUS.M.Z3.026/i
- za nadzemnu ugradnju (N), JUS.M.23.022

Primer za porudžbinu: RG - 20 4m2 P - U
RG - rezervoar sa grejačima
20 - zapremina rezervoara u m3
4m2 - grejna površina
P - podni grejac (P - podni, S - Stedni, E - elektrogrejač)
U - ukopani rezervoar

Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka.

1. otvor za reviziju
2. otvor za prelivni vod No40
3. podni grejač
4. ulaz grejnog medijuma
5. izlaz grejnog medijuma
6. odmuljni vod
7. stedni grejač

8. ulaz grejnog medijuma
9. izlaz grejnog medijuma
10. izlaz mazuta
11. elektro grejač
12. izlaz grejnog medijuma
13. otvor za punjenje R''
14. otvor za odzračivanje No40

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovalni rezervoar


Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata.

Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika, izrađen od čelicnog lima C.0361. Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja. Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1.3 bar, što je definisano DIN 66200 B1. Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom.

Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema - merna letva, odzračni ventil, kapa za punjenje.

Primer za porudžbinu: OR 1500
OR - ovalni rezervoar
1500 - zapremina rezervoara


1. Priključak za pražnjenje
2. Priključak za punjenje
3. Priključak za odzračivanje
4. Priključak za povratni vod
5. Priključak za odvod goriva
6. Priključak za kontrolu nivoa



Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervoar sa duplim plaštom


Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje, koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0,5 bar. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost, zaštita zemljišta i okoline od zagađenja. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.

Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima C.0361. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene JUS M.Z3.014 i DIN 6600 B1.2.
Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema JUS.M.23.010, a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti, koja se nalazi između plastova.

Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU
LRDP - lezeci rezervoar sa duplim plaštom
20 - zapremina rezervoara
PU - poluukopani

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ležeći čelični rezervoar


Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta), a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.

Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0,5 bar, a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. Izrađen je od čelicnog lima C.0361 zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju JUS M.Z3.010, odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'), a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka.
Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca, zatim isporuka osnova za šahtu, komplet šahte za ukopavanje, anker traka, itd.
Svaki rezervoar, bez obzira na način ugradnje, je zaštićen od korozije. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje, a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14.000V. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti.

Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR - 50 N JUS.M.Z3.010
LCR - ležeći čelični rezervoar, dimenzije rezervoara po JUS.M.23.010
50 - zapremina rezervoara u m3
N - nadzemna ugradnja

Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora, osnovom za šahtu, kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervoari za ugradnju na vozila


Namena: Rezervoari za ugradnju na vozila služe za prevoz nafte i njenih derivata, a i drugih tečnosti. Mogu se ugrađivati na kamionske prikolice ili na šasije vozila.

Tehničke karakteristike: Ugrađujemo ih cilindričnog oblika ili češće koferastog i elipticnog preseka, prilagođenog za ugradnju na razne vrste kamionskih šasija. U dogovoru sa naručiocem vršimo i montažu rezervoara na vozilo kupca sa kompletnom opremom za istakanje i mernom grupom, sve prilagođeno odgovarajućim ADR-propisima. Takode se mogu izrađivati i vagonske cisterne velikih zapremina namenjenih za železnicki transport raznih tečnosti i praškastih materija. Eliptični i koferasti rezervoari se izrađuju u raznim veličinama i zapreminama od 4 m3 do 34 m3, a mogu i većih, zavisno od zahteva kupca. Pošto izrađujemo kofer danca i elipsasta danca raznih dimenzija (videti stranicu DANCA), moguće je vršiti izbor dimenzija prema gabaritima vozila. Rezervoari su opremljeni valobranima za ublažavanje talasanja tečnosti pri vožnji, odgovarajućim priključcima i revizionim otvorom za brzu manipulaciju kao i stepenicama i platformom ra opsluživanje. Zašticeni su temeljnom bojom. Pri ugovoru izrade potrebno je sa nasim konstruktivnim biroom dogovoriti sve detalje i tehnički usaglasiti za određeni tip vozila i namenu rezervoara.

 

 

Share/Save/Bookmark